วิสัยทัศน์
โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์ จัดการศึกษามีคุณภาพได้มาตรฐานบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พันธกิจ

  1. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
  2. จัดหาและพัฒนาปัจจัยทางการศึกษาให้เพียงพอได้มาตรฐาน
  3. พัฒนา ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เพียงพอ มีคุณภาพ
  4. สร้างความเข้มแข็งการมีส่วนร่วมของชุมชน ครู ผู้ปกครอง และภาคีเครือข่าย
  5. น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  6. บริหารจัดการด้านการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ