ตราประจำโรงเรียน

 

สีประจำโรงเรียน (ขาว-แดง)

ปรัชญาของโรงเรียน  : ความรู้คู่คุณธรรม
คำขวัญของโรงเรียน  : เรียนทุนประชารัฐ  พัฒนาวิชาการ  ประสานสามัคคี  กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม  นำประชาธิปไตย
คติพจน์ประจำโรงเรียน : สุวิชาโน  ภวํ  โหติ   แปลว่า  ผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ
ต้นไม้ประจำโรงเรียน   : “ ต้นขนุน ”  หมายถึง การพัฒนาโรงเรียนที่ได้รับการสนับสนุนโดยภาครัฐและเอกชน บนพื้นฐานของศิลปะและวัฒนธรรมอันดีงาม
อักษรย่อโรงเรียน : ค.ป.ส.