ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์  เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ปีการศึกษา  2536  เป็นสาขาของโรงเรียนดงมันพิทยาคม  โดยประชาชนในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน  พร้อมกับสภาตำบลน้ำพอง ร่วมกับโรงเรียนดงมันพิทยาคม  โดยนายยุทธพงศ์ วชิรปัญญาวัฒน์  อาจารย์ใหญ่โรงเรียนดงมันพิทยาคม ในขณะนั้นได้มอบหมายให้ นายประวิทย์ กาสา ตำแหน่งอาจารย์ 1 ระดับ 5  มาเป็นผู้บริหารโรงเรียนสาขา เปิดเรียน  ปีแรกมีนักเรียน ม. 1 จำนวน 113 คน  จนกระทั่งกระทรวงศึกษาธิการ ได้มีประกาศ  ลงวันที่  30  เมษายน 2539  ยกฐานะขึ้นเป็นโรงเรียนรัฐบาล  โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์  เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประเภทสหศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตั้งอยู่เลขที่ 16  หมู่ที่ 17 บ้านโคกสูง ตำบลน้ำพอง  อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น  อยู่ห่างศาลากลางจังหวัดขอนแก่นไปทางทิศเหนือ ประมาณ 45  กิโลเมตร  มีเนื้อที่ 139  ไร่  88  ตารางวา

 

ปีการศึกษา 2536 เปิดสอนเป็นครั้งแรก โดยเป็นสาขา  ของโรงเรียนดงมันพิทยาคม มี นายประวิทย์  กาสา  อาจารย์ 1 ระดับ 5 เป็นหัวหน้าสาขา

ปีการศึกษา 2539 กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศลงวันที่  30  เมษายน  2539  เพื่อจัดตั้งเป็นโรงเรียนรัฐบาล มีนายประวิทย์  กาสา  เป็นครูใหญ่

ปีงบประมาณ  2541  โรงเรียนได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม (รพชส.) รุ่นที่ 2  มีนายประวิทย์  กาสา  เป็นอาจารย์ใหญ่

ปีการศึกษา 2542-2546  ได้รับอนุมัติจากกรมสามัญศึกษา จัดแผนการเรียนแบบ  2-2-3/1-0-0 ( 80-64-96/40-0-0) มีนายประวิทย์   กาสา  ดำรงตำแหน่ง  ผู้อำนวยการ

ปีการศึกษา  2546  มีนายประสบ  ผาสุก  เป็นผู้อำนวยการ

ปีการศึกษา  2546  มีนายสมพล  จันทร์แดง  เป็นผู้อำนวยการ

 

และเมื่อวันที่ 2  พฤศจิกายน  2550  โรงเรียนได้ถ่ายโอนเข้าสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ขณะที่นายสมพล  จันทร์แดง  เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน 

เมื่อวันที่ 2  ธันวาคม 2550  นายวิชัย  มาจันทร์  ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียน    ถึงวันที่  30   กันยายน   2553

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2553 นางวิบูลรัตน์ บุษราคัม ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการโรงเรียน  ถึงวันที่  31  กรกฎาคม  2554

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2554 นายอำนาจ โพธิ์ศรี ย้ายมาดำรงตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียน  ถึงวันที่ 30  กันยายน  2554

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2554 นายยุทธศาสตร์  โยธะพล ย้ายมาดำรงตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียน  ถึงวันที่ 30  พฤศจิกายน  2558

ปัจจุบัน  นางวิบูลรัตน์  บุษราคัม ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียน มีข้าราชการครู  จำนวน  11 คน ผู้ช่วยครู จำนวน  1 คน ครูช่วยสอน จำนวน 1  คน ครูชาวต่างชาติ จำนวน 1 คน บุคลากรสนับสนุนการสอน  จำนวน  1  คน  พนักงานจ้างทั่วไปตำแหน่งภารโรง  จำนวน  1  คน  เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6   มีอาคารเรียนถาวรเบ็ดเสร็จแบบ ก ข  ค  จำนวน 3 หลัง  อาคารเรียนชั่วคราว  จำนวน  2  หลัง ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียน 4 หลัง  บ้านพักครู 1 หลัง  บ้านพักนักการภารโรง 1 หลัง   ถังเก็บน้ำฝน  2 ชุด  สนามบาสเกตบอล 1 แห่ง  สนามวอลเลย์บอล  1 แห่ง สนามฟุตบอล 1 แห่ง และสนามตระกร้อ  1 แห่ง