นายมนต์ชัย   ศรีวิไลลักษณ์
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

พระครูประทุม  จันทโรภาส
ผู้แทนองค์กรศาสนา

นายภาณุวัฒน์  พงษ์สมบัติ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายหนูเลี้ยง  ไทยวังชัย
ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

นางสาวประกาย  ซิกว้าง
ผู้แทนศิษย์เก่า

นายสินาถ  สิทธิวุฒิ
ผู้แทนผู้ปกครอง

นายศักดิ์สิทธิ์  ศรีดาหลง
ผู้แทนชุุมชน
                                   
นายธนู  ศิริจันทพันธุ์                               นางวิบูลรัตน์  บุษราคัม
ผู้แทนครู                                         ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กรรมการและเลขานุการ