Project info

โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์ จัดพื้นที่ทำการเกษตรแบบพอเพียง ให้นักเรียนได้ปลูกผักไว้ใช้ประกอบอาหารกลางวัน และเหลือจำหน่าย สร้างรายได้ให้กับนักเรียนในระหว่างภาคเรียน