Project info

ทางโรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์ ได้รับความร่วมมือจากผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียนทุกคน ในการปรับปรุงทัศนียภาพ ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน ให้ดูสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย ดูน่าอยู่น่าอาศัย และเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้เป็นอย่างยิ่ง