ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธื์และขาดคุณสมบัติเข้ารับการคัดเล