4-5 เมษายน 2562 ผุ้บริหาร ครู โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์ รับการอบรมเชิงปฏิบัติการ การดำเนินงานระบบประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม่ของโรงเรียนสังกัดดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น จากคณะศึกษานิเทศก์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ณ ห้องประชุมโรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์...

ระหว่างวันที่ 25-26 มีนาคม 2562 ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบประกันภายในสถานศึกษา ณ ห้องประชุม โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์...